Elevi

1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului, este ziua în care revenim cu toţii la momentele tandre şi plăcute ale copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere.
Este ziua în care încercăm încă o dată să conştientizăm că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar şi că toţi copiii au nevoie de sprijinul şi atenţia noastră zi de zi.
La mulți ani tuturor copiilor!
EXTRAS DIN PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR ONLINE
      Cadrele didactice vor desfășura activitățile de predare-învățare-evaluare în sistem on line, folosind resursele tennice personale (la domiciliu) sau resursele unității școlare (la sediul acesteia).
      Elevii au obligația să participe la activitățile didactice desfășurate on line folosind orice dispozitiv care le permite accesul la internet.
      Compartimentul Secretariat va asigura accesul continuu la platformele educaționale și consultanța tehnică necesară elevilor și cadrelor didactice.
      Pentru elevii care nu dispun de echipamente sau acces la internet, cadrele didactice împreună cu profesorii diriginți vor identifica modalități de asigurare a resurselor educaționale necesare (ex. materiale trimise la domiciliul elevului, comunicare prin telefon sau SMS).
      Pentru cadrele didactice care nu dispun de echipamente corespunzătoare, unitatea școlară pune la dispoziție echipamentele din dotarea sălilor de curs și realizează demersuri în vederea achiziționării unor dispozitive pe care să le ofere în regim de comodat.
      Atunci când orele de curs se desfășoară la sediul liceului, personalul administrativ va asigura toate condițiile sanitare necesare prevenirii îmbolnăvirilor.
  • Cursurile teoretice
      Cursurile teoretice se vor desfășura sub formă de videoconferințe pe platforma educațională Microsoft Teams, respectând orarul aprobat la începutul anului școlar. Ora de curs durează 40 minute, iar pauza este de10 minute.
      Fiecare profesor își va constitui câte un grup cu fiecare clasă, pentru fiecare disciplină și va meționa în denumirea grupului clasa și disciplina (pentru a facilita accesul elevilor la orele de curs).
       La fiecare oră de curs, profesorul va nota elevii absenți și va introduce zilnic absențe acestora în catalogul electronic de pe platforma educațională 24Edu.
       Suporturile de curs (atunci când sunt necesare) pot fi încărcate pe ambele platforme, pentru a sta la dispoziția elevilor, permanent.
       Notele obținute de elevi în urma evaluării orale sau în urma aplicării testelor/ chestionarelor on line, vor fi introduse zilnic în catalogul electronic pe platforma educațională 24Edu.
       Situația școlară semestrială poate fi încheiată la finalul semestrului I în catalogul electronic de pe platforma educațională 24Edu.
        În anul școlar 2020 – 2021, în învățământul preuniversitar, liceal, profesional și postliceal, pentru toate disciplinele de studiu, media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. În anul școlar 2020 – 2021 nu se vor mai susține lucrări scrise semestriale (teze). 
  • Instruirea practică
   Stagiile de instruire practică programate a se desfășura în cursul anului școalar se vor reprograma la finalul acestuia. Orele de instruire practică săptămânală se vor desfășura sub formă de videoconferințe pe platforma educațională Microsoft Teams.
   La modulele de specialitate care se încheie în timpul anului școlar, situația școlară a elevilor se va completa și încheia în catalogul electronic de pe platforma educațională 24Edu.
  • Activitățile educative extrașcolare și extracurriculare
            Cadrele didactice pot proiecta și desfășura activități educative cu elevii doar în sistem on line. Concursurile și olimpiadele școlare sunt suspendate în anul școlar 2020 – 2021.
  • Monitorizarea activităților didactice desfășurate în sistem on line
          Fiecare profesor diriginte va monitoriza prezența elevilor la orele de curs și situația lor școlară utilizând catalogul electronic de pe platforma educațională 24Edu. Orice situație în care elevii se află în imposibilitatea de a participa la orele de curs on line, va fi adusă la cunoștința consiliului profesoral ala clasei prin e-mail. Atunci când elevul a absentat motivat de cursurile on line, dirigintele va motiva aceste absențe în catalogul electronic.
         Situația școlară a elevilor va fi adusă la cunoștința părinților printr-o modalitate convenită de comun acord cu aceștia (telefonic, prin e-mail, în ședințe cu părinții organizate on line).
        Conducerea liceului va monitoriza desfășurarea orelor de curs în sistem on line prin analiza rapoartelor de activitate săptămânale pe care le transmit cadrele didactice.
 
 
Stimați Elevi / Stimați Părinți,
            Având în vedere posibilitatea desfășurării activităților  didactice  la nivelul unității noastre inclusiv prin intermediul tehnologiei și al internetului, vă rugăm să aveți în vedere următoarele dispoziții din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:
            „Art. 272 (3)Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
            (4)Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
            În raport de dispozițiile mai sus citate, vă solicităm:
            – să nu înregistrați prin niciun procedeu activitățile didactice și să nu multiplicați sub nicio formă înregistrările activitățile didactice fără acordul expres al cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă;
            – să luați toate măsurile pentru a preveni înregistrarea activităților didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora, în absența acordului expres al cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă.
            Vă mulțumim.
DIRECTOR
Prof. Vlas Elena-Claudia
Conform Ordinului MEC nr. 5617_23.09.2020, în zilele de 25, 28 și 29 septembrie 2020 cursurile se desfășoară în sistem on line. Modalitatea de desfășurare a cursurilor este reglementată de OMEC nr. 5545_10.09.2020